Еколошко друштво „Здравец 2002“ (граѓанска организација)

26070_101893373183111_3855555_n

мисија и визија


Заштита на животната средина.

информација


име на претставникот: Миран Митревски

имејл на претставникот: miran.mitrevski@yahoo.com

датум на основање: 15/06/2002

број на членови: 100

број на персонал:

лански буџет: 0 евра

корисник на грант од ГЕФ Програмата

корисник на грант од Европските институции

активности

Застапување за животната средина


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

контакт


Каменичка 2, 0
Општина Македонска Каменица
Каменица
Macedonia

zdravec2002@gmail.com
mob. 071383543