Здружение за заштита и унапредување на животна средина и алтернативен туризам ЈАДРАНСКИ СЛИВ Охрид (граѓанска организација)

мисија и визија


Да ја промовира и унапредува еколошката наука, науката за животна средина, биолошка разновидност и нивна заштита, како и да промовира еколошко оправдано користење на ресурси,

цели


-Заштита на животна средина и одржлив развој -Спроведување на проекти од сверата на туризмот и екологија и зачувување на животна средина -јакњење на еколошката свест на меѓународно -истражува, информира и едуцира од областа на животна средина -промоција на светски проекти како овекот да го промени своето однесување во екосистемот со цел да зивее(само)одржливо -подига свест на јавноста за занаењето на животната средина -организира семинари, трибини, фестивали и работилници -гради партнерства и мрежи за заштита на животна средина -давање иницијатива за изработка на електронски и печатен промотивен материјал за туристички потенцијали на општините од Јадранскиот слив -развој на различни форми на алтернативен туризам како приоритет, рурален, ареолошки,манастирски,планински,ловен,спа-туризам,спортки и авантуристички -промоција и брендирање на туристичките производи во општините и потикнување на инвестиции во алтернативен туризам -организира меѓународни, регионални и локални презентации, едукативни програми за важноста на животната средина и алтернативен туризам за населението

историјат


Од своето основање има реализирано повеќе проекти од областа на екологијата и алтернативниот туризам од кои позначајни се: -Организирање на меународен натпревар во правење рибна чорба -Поставување на изложбена поставка „Денес за вчера„ за Денот на рибарите -чистење на каналот „Студеништа“ во Охрид од цврст отпад -учество во изработка на Риболовна карта на Република Македонија - во моментот здружението работи на реализација на проект „Млади амбасадори на живиот свет од Охридско Езеро“

информација


име на претставникот: Димитриевски Радован

имејл на претставникот: ribarska_vistina@hotmail.com

датум на основање: 10/04/2011

број на членови: 56

број на персонал:

лански буџет: 100 евра

активности

Едукација во областа на животната средина


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 9

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 1

меѓународни: 0

контакт


Туристичка 4/1, 1
Општина Охрид
Охрид
6000
Macedonia

jadranskisliv@hotmail.com
tel. 075/ 807 809
mob. 078/ 37 76 61Skype name: Ekologija Ohrid