Здружение за заштита на животна средина ТЕРРА ФЛОРИА (граѓанска организација)

мисија и визија


Пренесување позитивни искуства за одржлив развој, спроведување едукација и практични решенија во насока на заштита на животната средина и заложби за креирање на зелени работни места.

цели


Информирање и едуцирање на граѓаните за одржлив развој, обновливи извори, зелен дизајн и зелени работни места; заложби за креирање на зелени работни места, создавање на мрежа на еко- новинари во Р.М., промоција на спортот и спортските активности како еколошки здрави и подготвување на полиси и влијаење на локалната и национална легислатура

информација


име на претставникот: Елена

имејл на претставникот: Николовска

датум на основање: 01/02/2013

број на членови: 10

број на персонал: 0

лански буџет: 1500 евра

активности

Едукација во областа на животната средина

Обновливи извори

Одржливо користење на ресурси

Одржлив развој

Поддршка на граѓаните по прашања од животна средина

Подигнување на јавна свест за животна средина


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

контакт


Огњан Прица 22, 2
Општина Кисела Вода
Скопје
1000
Macedonia