Здружение Центар за развој и унапредување на јавниот живот Тетово (граѓанска организација)

мисија и визија


Здружението на граѓани Центар за Развој и Унапредување на Јавниот Живот Тетово (ЗГ ЦРУЈЖ Тетово) е самостојна, невладина, непартиска и непрофитна организација формирана со слободно здружување на граѓаните кои во кое ги остваруваат своите лични и колективни права и слободи. Мисија на организацијата е да им обезбеди на граѓаните независно од нивната етничка, полова, верска, сексуална и друга припадност и орентација, социјален статус и општествена положба, еднаков пристап до информации и услуги, застапување и лобирање за користење на здравствени, образовни, едукативни програми и активности, особено за деца и млади и припадници на маргинализирани и вулнерабилни групи.

цели


• Зајакнување на демократските институции во земјата, демократијата како процес и заштита на основните човекови права и слободи; • Дејствување за рекласирање на меѓуетничките односи и подобрување на нивото на толеранција кон маргинилизираните и вулнерабилните лица и групи; • Третирање на здравствени теми и проблеми во врска со маргинилизираните и вулнерабилните лица и групи и унапредување на нивната положба во општеството; • Cоцијален и економски развој на заедницата и општеството во целина; • Заштита и развој на животната средина и природните ресурси.

информација


име на претставникот: Кире Спироски

имејл на претставникот: kire.spiroski@csotetovo.mk

датум на основање: 19/05/2004

број на членови: 8

број на персонал: 0

лански буџет: 75250 евра

корисник на грант од Европските институции

активности

Едукација во областа на животната средина

Здравствени аспекти на животната средина

Учество на јавноста

Зајакнување на капацитети

Застапување за животната средина

ЕУ интеграција

Заштита на природа

Биодиверзитет

Органско земјоделство

Рурален развој

Заштита на шумите

Заштита на животни

Одржлив лов и риболов

Отпад

Одржливо користење на ресурси

Одржлив развој

Одржлив туризам

Политики за животна средина

Поддршка на граѓаните по прашања од животна средина

Лобирање за животна средина

Подигнување на јавна свест за животна средина


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 9

регионални: 5

национални: 1

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 5

регионални: 4

национални: 1

меѓународни: 5

контакт


Борис Кидрич 98, 0
Општина Тетово
Тетово
1200
Macedonia

www.csotetovo.mk
contact@csotetovo.mk
tel. 044 339 744
mob. 075 243 072
fax. 044 339 744