Здружение за развој, едукација и еколошка етика - ПОЛИМАТ 13 (граѓанска организација)

13

мисија и визија


Подигнување на квалитетот на животот во заедницата.

цели


 Поттикнување и организирање на активности од областа на животна средина, земјоделие, култура, рурален туризам.  Унапредување на животниот стандард преку едукација, информирање и истражување.  Поттикнување на населението на соработка со локалната самоуправа заради заштита и унапредување на состојбите за поквалитетен живот.  Развивање на идеи и активности за рурален турзам и културно наследство.  Подигнување на свеста за чиста животна средина.  Залагање за примена на обновливи извори на енергија.  Едукација и организирање на активности за подобрување на енергетската ефикасност.  Организирање на активности за ограничено користење на пестициди и ѓубрива за заштита и обнова на почвата.  Изготвување и предлагање решенија за правилно користење на водите, заштита на водите и заштита од водите.  Создавање еколошка одржливост со обновливи технологии со ангажирање на вода - земја - биодиверзитет - клима - култура – соработка.

информација


име на претставникот: Дејан Маџиров

имејл на претставникот: dmadzirov@gmail.com

датум на основање: 03/10/2013

број на членови: 7

број на персонал:

лански буџет: 0 евра

активности

Едукација во областа на животната средина

Истражување во областа на животна средина

Управување со води

Застапување за животната средина

Енергетска ефикасност

Заштита на природа

Биодиверзитет

Органско земјоделство

Рурален развој

Одржлив развој

Подигнување на јавна свест за животна средина

Заштита на почви


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

контакт


Маршал Тито 64, 0
Општина Богданци
Богданци
1484
Macedonia

info.polymath13@gmail.com
mob. 075 216 103