Фронт 21/42 (граѓанска организација)

Front_logo_vektor

мисија и визија


Заштита и унапредување на животна средина

информација


име на претставникот: Искра Стојковска

имејл на претставникот: iskra.stojkovska@gmail.com

датум на основање: 05/01/2005

број на членови: 5

број на персонал:

лански буџет: 0 евра

корисник на грант од Европските институции

активности

Истражување во областа на животна средина

Застапување за животната средина

Правна помош во областа на животната средина

Следење на трошењето на јавните пари во областа на животна средина

ЕУ интеграција

Транспорт и животна средина

Урбан транспорт

Промоција на одржлив транспорт

Енергетика

Енергетска ефикасност

Обновливи извори

Климатски промени

Заштита на природа

Биодиверзитет

Историско загадување

Интегрирано спречување и контрола на загадување

Квалитет на воздух


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

контакт


Климент Охридски 54/2, 2
Општина Центар
Скопје
1000
Macedonia

www.ekostav.mk
aleksandra.bujaroska@front.org.mk
tel. +38923122546
mob. +38978433713
fax. +38923122546