Милиеуконтакт Македонија (граѓанска организација)

мисија и визија


Милиеуконтакт работи кон подобрување на квалитетот на живот преку градење партнерства и преку поддржување на граѓанското учество во изградбата на еколошки одржливо општество. Милиеуконтакт ги поврзува луѓето, организациите и мрежите кои се справуваат со истите или слични предизвици, и работи кон зајакнување на нивните капацитети и нивното вклучување во изградбата на сопствената иднина.

цели


- Изготвување и спроведување на проекти, програми, планови и активности за одржлив развој; - Вршење на дејности од јавен интерес за заштита на животната средина и одржливиот развој; - Градење на капацитетите на здруженијата на граѓани, локалната самоуправа и бизнис секторот во склад со одржливиот развој; - Зајакнување на соработката помеѓу сите општествени чинители на локално, национално и меѓународно ниво за промовирање на вредностите на одржливиот развој; - Застапување и лобирање за прашања поврзани со граѓанскиот сектор и одржливиот развој; - Промовирање на иницијативи за одржлив развој на локалните заедници; - Учество на јавноста во донесување на одлуки во областа на одржливиот развој; - Пристап до информации од областа на одржливиот развој; - Подигање на јавната свест за одржливиот развој;

историјат


Историјат

информација


име на претставникот: Игор Славкоски

имејл на претставникот: igor@mkm.mk

датум на основање: 24/04/2012

број на членови: 20

број на персонал: 6

лански буџет: 0 евра

корисник на грант од Европските институции

активности

Учество на јавноста

Зајакнување на капацитети

Климатски промени

Одржлив развој


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

контакт


Кукушка 4а 4, 4а
Општина Центар
Скопје
1000
Macedonia

www.mkm.mk
info@mkm.mk
tel. 02 2460 876
mob. 076 319 501