Милиеуконтакт Македонија (граѓанска организација)

Mkm_cobranding_logo

мисија и визија


Милиеуконтакт работи кон подобрување на квалитетот на живот преку градење партнерства и преку поддржување на граѓанското учество во изградбата на еколошки одржливо општество. Милиеуконтакт ги поврзува луѓето, организациите и мрежите кои се справуваат со истите или слични предизвици, и работи кон зајакнување на нивните капацитети и нивното вклучување во изградбата на сопствената иднина.

цели


- Изготвување и спроведување на проекти, програми, планови и активности за одржлив развој; - Вршење на дејности од јавен интерес за заштита на животната средина и одржливиот развој; - Градење на капацитетите на здруженијата на граѓани, локалната самоуправа и бизнис секторот во склад со одржливиот развој; - Зајакнување на соработката помеѓу сите општествени чинители на локално, национално и меѓународно ниво за промовирање на вредностите на одржливиот развој; - Застапување и лобирање за прашања поврзани со граѓанскиот сектор и одржливиот развој; - Промовирање на иницијативи за одржлив развој на локалните заедници; - Учество на јавноста во донесување на одлуки во областа на одржливиот развој; - Пристап до информации од областа на одржливиот развој; - Подигање на јавната свест за одржливиот развој;

историјат


Историјат

информација


име на претставникот: Игор Славкоски

имејл на претставникот: igor@mkm.mk

датум на основање: 24/04/2012

број на членови: 20

број на персонал: 6

лански буџет: 0 евра

корисник на грант од ГЕФ Програмата

корисник на грант од Европските институции

активности

Учество на јавноста

Зајакнување на капацитети

Климатски промени

Одржлив развој


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

контакт


Кукушка 4а 4, 4а
Општина Центар
Скопје
1000
Macedonia

www.mkm.mk
info@mkm.mk
tel. 02 2460 876
mob. 076 319 501