Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој (граѓанска организација)

Ceprosard_logo

мисија и визија


Нашата мисија е воведување и промоција на одржлив рурален развој. Преку истражување и примена на најдобрите практики ние тежнееме кон обезбедување на подобри услови за живеење, како во руралните така и во урбаните области.

цели


- Промоција и воведување на одржливи практики во развојот на руралните области и во развојот на земјоделството и производството на храна во Република Македонија - Подобрување на локалниот и регионалниот развој во сите региони на Република Македонија - Афирмирање на можностите за искористување на обновливите извори на енергија и подобрување на енергетската ефикасност секаде каде што е тоа возможно - Заштита на животната средина во согласност со начелата на одржлив развој - Дејствување на полето на адаптација кон климатските промени и нивното намалување, со фокус на земјоделството како производна гранка која е подложена на влијание од истите - Зачувување на културното наследство - Економско зајакнување на жените, со фокус на руралните области.

историјат


Здружението ”Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој” е воспоставено по иницијатива на група граѓани - експерти од областа на земјоделството, руралниот развој, економијата и заштитата на животната средина и културното наследство на основа на споствените сознанија и искуство и согледаната неопходна потреба за интензивно дејствување на полето на воведување на одржливите практики во областа на земјоделството и руралниот развој.

информација


име на претставникот: Светлана Петровска

имејл на претставникот: svetlana.petrovska@ceprosard.org.mk

датум на основање: 30/01/2008

број на членови: 17

број на персонал: 8

лански буџет: 0 евра

активности

Едукација во областа на животната средина

Истражување во областа на животна средина

Зајакнување на капацитети

Промоција на одржлив транспорт

Енергетска ефикасност

Обновливи извори

Климатски промени

Заштита на природа

Рурален развој

Отпад

Интегрирано спречување и контрола на загадување

Подигнување на јавна свест за животна средина


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 4

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

контакт


Орце Николов 172, 1
Општина Карпош
Скопје
1000
Macedonia

www.ceprosard.org.mk
info@ceprosard.org.mk
tel. 02 3061 391
mob. 070 270 688
fax. 02 3061 391