ГОУ ГРИН Скопје (граѓанска организација)

Logo_malo

мисија и визија


Развиваме и споделуваме вредности и принципи за одржлив развој и озвозмжуваме едукација и практични решенија за заштита на животната средина.

цели


Подигнување на свест, едукација и практични решенија за заштита на животна средина.

информација


име на претставникот: Антонио Јовановски

имејл на претставникот: antonio@bidizelen.org

датум на основање: 26/05/2014

број на членови: 60

број на персонал: 2

лански буџет: 0 евра

активности

Едукација во областа на животната средина

Обновливи извори

Климатски промени

Отпад

Комунален отпад

Опасен отпад

Електричен и електронски отпад

Одржлив развој

Квалитет на воздух

Подигнување на јавна свест за животна средина


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

контакт


Јане Сандански 25/2, 9
Скопје
1000
Macedonia