Здружение за заштита на животната средина Гринбокс - Скопје (граѓанска организација)

мисија и визија


/

цели


Промовирање на екологијата како начин на живот во урбаните и руралните средини. Промовирање на еколошки практики, иновации и заштеда на енергија во работењето на компаниите. Промовирање на потребата за поефикасен и еколошки јавен превоз. Промовирање на еколошки иновации и производи. Алармирање и решавање на еколошки проблеми. Надгледување на надлежните институции и организации во трошењето на буџетските пари и спроведувањето на политиките за заштита на животната средина и заштита на граѓаните од загадување.

историјат


/

информација


име на претставникот: Јане Димески

имејл на претставникот: dimeski_jane@yahoo.com

датум на основање: 11/10/2010

број на членови: 10

број на персонал: 0

лански буџет: 0 евра

активности

Истражување во областа на животна средина

Учество на јавноста

Застапување за животната средина

Следење на трошењето на јавните пари во областа на животна средина

Поддршка на граѓаните по прашања од животна средина

Квалитет на воздух


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

контакт


Мито Хаџивасилев Јасмин 14, 31
Општина Центар
Скопје
1000
Macedonia