Флорозон - Центар за еколошка демократија (граѓанска организација)

мисија и визија


Да се залага за реформи во политиките за животната средина

цели


- да ги заштитува интересите на граѓаните поврзани со прашања поврзани со животната средина во Република Македонија; - да ја промовира еколошката демократија; - да го зајакне владеењето на правото во делот на животната средина; - да промовира и остварува одржлив развој во екологијата, земјоделството, туризмот, образованието, здравството и целокупната економија како во руралните така и во урбаните средини; - да работи на заштита на правата на граѓаните за пристап до информации; - да го поттикнува партиципативното управување со животната средина; - да работи на зајакнување на принципите за пристап до правда во животната средина.

историјат


.

информација


име на претставникот: Кирил Ристовски

имејл на претставникот: kiril.ristovski@florozon.org.mk

датум на основање: 11/09/2005

број на членови: 25

број на персонал: 4

лански буџет: 2767500 евра

активности

Истражување во областа на животна средина

Учество на јавноста

Политики за животна средина

Поддршка на граѓаните по прашања од животна средина

Подигнување на јавна свест за животна средина


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 15

регионални: 2

национални: 12

меѓународни: 1

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 2

регионални: 0

национални: 1

меѓународни: 2

контакт


Козле 4б, 3a
Општина Карпош
Скопје
1000
Macedonia

www.florozon.org.mk
contact@florozon.org.mk
tel. +389 2 520 8249
mob. +389 78 430 251