МАКЕДОНСКИ ЗЕЛЕН ЦЕНТАР (граѓанска организација)

мисија и визија


Мисијата на МЗЦ е да промовира конкретни демократски алатки кои ќе им овозможат на граѓаните да имаат активна улога во процесите на демократско и транспарентно носење на одлуки и да се подигне разбирањето за прашањата од областа на животната средина како вистински значајна политичка тема во Македонија.

цели


Нашата долгорочна цел е да се промовираат конкретни демократски алатки кои ќе им овозможат на граѓаните да имаат пристап во процесот на демократското носење на одлуки и поконкретно да се направат позитивни промени во разбирањето на животната средина како значајно и реално политичко прашање преку: издигнување на прашањето на животната средина на повисоко ниво на политичката агенда, со отварање на дебати кои ќе се однесуваат на прашања и проблеми со животната средина; создавање на јасна врска помеѓу можностите за одржлив локален економски развој и прашањата кои се однесуваат на здрава и сигурна животна средина како еден од клучните предуслови за локален економски развој.

историјат


Македонски Зелен Центар (МЗЦ) е Центар за истражување, застапување и лобирање на теми од областа на животната средина. МЗЦ е невладина, непрофитна и непартиска организација, основана на иницијатива од Работната група за позеленување на локалните избори (РГПЛИ) од Еко свест - Скопје, Биосфера –Битола, Крсте Јон – Струга, Проактива – Скопје и Еко.Нет –Скопје. МЗЦ дејствува и работи на Локално, Национално и Меѓународно ниво. Идејата за основање на МЗЦ потекнува од кампањата „Гласај за природата“ која се спроведе од РГПЛИ и десетина еколошки организации во Македонија во контекст на Локалните Избори 2005. Нејзината цел беше да се подигне значењето на неколку локални проблеми од областа на животната средина во програмите на кандидатите за градоначалници и советници.

информација


име на претставникот: Методија Саздов

имејл на претставникот: sazdov@gmail.com

датум на основање: 05/04/2006

број на членови: 17

број на персонал:

лански буџет: 0 евра

корисник на грант од Европските институции

активности

Едукација во областа на животната средина

Здравствени аспекти на животната средина

Истражување во областа на животна средина

Управување со води

Учество на јавноста

Зајакнување на капацитети

Застапување за животната средина

Следење на трошењето на јавните пари во областа на животна средина

ЕУ интеграција

Транспорт и животна средина

Урбан транспорт

Промоција на одржлив транспорт

Енергетика

Енергетска ефикасност

Обновливи извори

Климатски промени

Заштита на природа

Биодиверзитет

Рурален развој

Заштита на шумите

Отпад

Историско загадување

Интегрирано спречување и контрола на загадување

Одржливо користење на ресурси


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

контакт


Скопје П.Фах 802, П.Фах 802
Општина Кисела Вода
Скопје
1000
Macedonia

www.zeleni.org.mk
zeleni@zeleni.org.mk
tel. +389 78 205 217
mob. +389 78 43 11 83