Регионален центар за застапување (граѓанска организација)

мисија и визија


Застапување и поддршка на НВО секторот за партиципирање во процесот на креирање на политики за ефективен развој на регионот што ги опфаќа општините Делчево, Пехчево, Берово, Македонска Каменица, Виница и Кочани.

информација


име на претставникот: Тони Стоименовски

имејл на претставникот: tstoimenovski@gmail.com

датум на основање: 26/10/2006

број на членови: 35

број на персонал: 2

лански буџет: 0 евра

корисник на грант од ГЕФ Програмата

корисник на грант од Европските институции

активности

Енергетска ефикасност


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 3

регионални: 1

национални: 0

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 1

меѓународни: 0

контакт


Методи Митевски Брицо 17 17, 17
Општина Делчево
Делчево
2320
Macedonia

www.rcz.delcevo.org.mk
rczdelcevo@gmail.com
tel. 033511940
mob. 078201794
fax. 033511940