Здружение ,,Река,, с.Нежилово Кратово (граѓанска организација)

мисија и визија


Подобрување на животот на населението со активности во животната средина, одржливо користење на природните ресурси.

цели


Користење на здрава органска храна

историјат


Основана 2001 учество на повеке семинари, реализирани 5 проекти

информација


име на претставникот: Горан Ристовски

имејл на претставникот: ris_goran@yahoo.com

датум на основање: 20/12/2001

број на членови: 35

број на персонал: 7

лански буџет: 0 евра

активности

Одржливо користење на ресурси


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

контакт


Planinska 1, 40
Општина Кратово
Kratovo
1360
Macedonia

zg_reka@yahoo.com
tel. 031 482 346
mob. 077599843