МДЦ-Ти.Нет (граѓанска организација)

Mdc-ti.net_logo

мисија и визија


Нашата мисија е поддршка на локалните заедници во остварување на балансиран и одржлив социо- економски развој преку мобилизирање на локалните чинители и градење партнерства меѓу нив.

цели


Здружението ги остварува следните цели и задачи: 1. Поддршка на цивилното општество за промовирање одржлив економски и социјален развој со посебен осврт на заштита на животната средина 2. Застапување и лобирање на правата и интересите на маргинализираните групи 3. Поддршка и развој на конкурентноста на македонските компании, финансиските институции и бизнис ентитети во Р. Македонија

историјат


Македонскиот Ресурсен Центар (MДЦ-Ти.Нет) е невладина, непрофитна организација основана во 2003 година. МДЦ - Ти. Нет во 2012 продолжи да ја следи својата мисија преку мобилизација на чинителите на локално ниво во правец на постигнување рамномерен социо- економски развој на заедниците. Во 2012 и наредната 2013 година програмските цели се фокусирани на поттикнување на практики кои што допринесуваат кон промоција на социјалната инклузија на неформалните собирачи на секундарни суровини и нивно вклучување во формалниот систем на управување со отпад во земјата. Во согласност со својата мисија МДЦ-Ти.Нет во 2012/ 2013 се фокусира на три стратешки пристапи: мобилизирање за заедницата, застапување и лобирање и градење на капацитети на целните групи за вклучување во имплементација и мониторирање на развојните политики на локалните самоуправи кои што се релевантни за целосна инклузија на социјално маргинализраните неформални собирачи на отпад Воедно, со цел постигнување на долгорочни резултати и подигање на свеста на бизинис заедицата за корпоративна одговорност МДЦ-Ти.Нет.

информација


име на претставникот: Аријан Тоска

имејл на претставникот: arijan.toska@mdctinet.org.mk

датум на основање: 27/01/2003

број на членови: 25

број на персонал: 9

лански буџет: 0 евра

корисник на грант од ГЕФ Програмата

корисник на грант од Европските институции

активности

Едукација во областа на животната средина

Истражување во областа на животна средина

Зајакнување на капацитети

Застапување за животната средина

ЕУ интеграција

Енергетска ефикасност

Климатски промени

Отпад

Политики за животна средина

Поддршка на граѓаните по прашања од животна средина

Лобирање за животна средина

Ранливите групи и животната средина

Подигнување на јавна свест за животна средина


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 2

регионални: 6

национални: 6

меѓународни: 2

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

контакт


Аминта Трети 11, 2
Општина Центар
Скопје
1000
Macedonia

www.mdctinet.org.mk
office@mdctinet.org.mk
tel. 02/3246-794
fax. 02/3246-796