Здружение на граѓани за заштита на животната средина ЕКО-ГОЛ-ДРВО Скопје (граѓанска организација)

мисија и визија


Заштита на животната средина

цели


Унапредување на свеста на граѓаните за значењето на дрвото како бели дробови на планетата Земја

историјат


Заштита на автохтоните врсти на дрва во Македониај

информација


име на претставникот: Тодосиев Лазар

имејл на претставникот: todosiev_lazar@hotmail.com

датум на основање: 05/08/2013

број на членови: 10

број на персонал: 0

лански буџет: 5000 евра

корисник на грант од ГЕФ Програмата

активности

Едукација во областа на животната средина


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 1

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

контакт


Руди Чајавец 5, 11
Општина Аеродром
Скопје
1000
Macedonia

ekogoldrvo@gmail.com
tel. 022460724
mob. 078309972