ОхридSOS Граѓанска Иницијатива (граѓанска организација)

мисија и визија


Стопирање на сите штетни инфраструктурни проекти и уништување на природата на Галичица и Охридско.

информација


име на претставникот: Елена Николовска

имејл на претставникот: mrsnikolovska@gmail.com

датум на основање: 16/01/2015

број на членови: 10

број на персонал:

лански буџет: 0 евра

активности

Едукација во областа на животната средина

Учество на јавноста

Биодиверзитет

Поддршка на граѓаните по прашања од животна средина


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

контакт