ЕКО-ЖИВОТ КАВАДАРЦИ (граѓанска организација)

мисија и визија


ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СИТЕ НЕЈЗИНИ АСПЕКТИ

информација


име на претставникот: ROBERTO PARIZOV

имејл на претставникот:

датум на основање: 10/07/2010

број на членови: 45

број на персонал: 6

лански буџет: 9500 евра

корисник на грант од Европските институции

активности

Едукација во областа на животната средина

Здравствени аспекти на животната средина

Истражување во областа на животна средина

Зајакнување на капацитети

Застапување за животната средина

Енергетска ефикасност

Обновливи извори

Климатски промени

Заштита на природа

Биодиверзитет

Заштита на животни

Отпад

Хемикалии и тешки метали

Политики за животна средина

Поддршка на граѓаните по прашања од животна средина


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 2

регионални: 2

национални: 0

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 3

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 3

контакт


мАКЕДОНИЈА 7, 8
Општина Кавадарци
кАВАДАРЦИ
1430
Macedonia

eko-zivot.org.mk
tel. 071 471 125
mob. 071 471 125