Еколошко друштво „Виножито“ (граѓанска организација)

Logo_vinozito

мисија и визија


Зачувување и унапредување на животната средина и стварање основа за здраво поколение.

цели


Зачувување и унапредување на животната средина и стварање основа за здраво поколение.

информација


име на претставникот: Јорданка Калајџиеска

имејл на претставникот: edvinozito@t.mk

датум на основање: 07/04/1990

број на членови: 350

број на персонал:

лански буџет: 2500 евра

корисник на грант од Европските институции

активности

Обновливи извори

Климатски промени

Отпад


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 1

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 3

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 3

контакт


Панче Караѓозов 57, 0
Општина Штип
Штип
2000
Macedonia

edvinozito@t.mk
tel. 032392476
mob. 078473630
fax. 032392476