Еколошко друштво Треска (граѓанска организација)

мисија и визија


Заштита на животната средина и природата.

цели


Заштита на животната средина и природата.

информација


име на претставникот: Рате Савев

имејл на претставникот: rate_savev@yahoo.com

датум на основање: 02/02/1995

број на членови: 300

број на персонал:

лански буџет: 0 евра

активности

Едукација во областа на животната средина

Застапување за животната средина

Климатски промени

Заштита на природа

Рурален развој

Заштита на шумите

Одржлив туризам


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 1

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

контакт


7 Септември 0, 0
Општина Македонски Брод
Македонски Брод
Macedonia

treskaed@freemail.com.mk
mob. 076433232