Екоскоп (граѓанска организација)

мисија и визија


Заштита на парк шумата Водно.

информација


име на претставникот: Блажо Митковски

имејл на претставникот: mitkovski2002@yahoo.com

датум на основање: 03/06/2011

број на членови: 26

број на персонал:

лански буџет: 0 евра

активности

Биодиверзитет

Квалитет на воздух


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

контакт


Бул. Гоце Делчев 14, 0
Општина Центар
Скопје
Macedonia

mob. 070538608