Движење на екологисти на Македонија - ДЕМ (граѓанска организација)

396394_2173766122650_586728734_n

мисија и визија


Заштита на животната средина.

информација


име на претставникот: Миран Митревски

имејл на претставникот: miran.mitrevski@yahoo.com

датум на основање: 28/08/1990

број на членови: 2000

број на персонал:

лански буџет: 0 евра

корисник на грант од Европските институции

активности

Застапување за животната средина


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

контакт


Бул. Гоце Делчев 14, 0
Општина Центар
Скопје
Macedonia

dem.og.mk
dem@dem.org.mk
mob. 071383543